O Grupach Zadaniowych

Grupy zadaniowe to zespoły działające w ramach Klastra, powołane do realizacji konkretnego zadania. Grupy Zadaniowe Klastra Interizon powoływane i odwoływane są uchwałą Rady Klastra, która określa skład osobowy, zadania, dla których dana Grupa jest powoływana oraz termin realizacji celu. Grupy Zadaniowe podlegają poszczególnym Sekcjom Rady Klastra.

Członkowie Grupy Zadaniowej wybierani są spośród przedstawicieli Uczestników Klastra. W szczególnych przypadkach mogą to być również osoby reprezentujące inne podmioty. W pracach Grup Zadaniowych, w tym np. spotkaniach Grup organizowanych cyklicznie, może uczestniczyć każdy Uczestnik Klastra.

 

Obecnie w ramach Klastra działają następujące Grupy Zadaniowe:

Nazwa Grupy Zadaniowej

Kapitał Ludzki

Badania, Rozwój i Innowacje (Projekty B+R+I)

Współpraca

Strategia i Wizerunek

(GZ) Współdzielenie zasobów sprzętowych

 

 

X

 

(GZ) Oprogramowanie Open Source na rzecz organizacji publicznych

 

X

 

 

(GZ) Opracowanie programu nauczania na poziomie technikum  -
specjalności Aplikacje Mobilne i Tester Oprogramowania

X 

 

 

 

(GZ) Edukacyjne Centrum Doskonalenia

X

 

 

 

(GZ) Studia Podyplomowe - Inżynier Procesu PCBA

X

 

 

  

(GZ) Wypracowanie wspólnego procesu kalibracji sprzętu pomiarowego

 

 

X

 

(GZ) Rozwój produktów i usług w obszarze Smart

 

X

 

 

 

 Sekcje i skład osobowy:

Kapitał Ludzki

Badania, Rozwój
i Innowacje
(Projekty B+R+I)

Współpraca

Strategia i Wizerunek

  • Bohdan Gotkiewicz
  • Łukasz Kulas
  • Krzysztof Nyka
  • Łukasz Szulc
  • Paweł Pisarski
  • Maciej Filarecki
  • Witold Trzebiatowski