FAQ

06. Czym jest współczynnik lokalizacji?

z ang. LQ – location quotient; to współczynnik służący do identyfikacji potencjalnych klastrów. Obliczany na podstawie wzoru:

LQ=(Eij/Ej)/(Ein/En),

gdzie:

Eij – zatrudnienie w gałęzi i w regionie,

Ej – całkowite zatrudnienie w regionie,

Ein – krajowe zatrudnienie w gałęzi,

En – całkowite zatrudnienie w kraju.

Wartość współczynnika LQ > 1 oznacza, że dany region posiada większy udział zatrudnienia w danym przemyśle niż gospodarka narodowa.

(wg Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009 – 2015; Gdańsk, 2010)