Regulamin Inkubatora Pomorskiego Klastra ICT w GPN-T

Gdańsk, 25 sierpień 2011

 

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
INKUBATORA POMORSKIEGO KLASTRA ICT 
W GDAŃSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM (GPN-T)

 

 PREAMBUŁA

„PSSE” jest jedną z dynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, która powołana została szczególnie w celu przyspieszania rozwoju gospodarczego regionu Polski północnej oraz rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce. 

„PSSE” oświadcza, że jest właścicielem poniższych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3, na których zlokalizowany jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. Profesora Hilarego Koprowskiego (zwany dalej „GPN-T”), który propaguje  dalszy, stały rozwój przedsiębiorstw (szczególnie z obszaru Pomorza) w zakresie działalności badawczo – rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. 

„GPN-T” jest platformą dla współpracy podmiotów z różnych dziedzin, w tym szczególnie gospodarczych oraz naukowo-badawczych w zakresie budowania, kształtowania przestrzeni informacyjnej oraz promowania nowych rozwiązań technologicznych. 

Pomorski Klaster ICT oświadcza, że powstał w celu zapewnienia  szczególnie korzystnych warunków rozwoju dla przedsiębiorstw z branży ICT zlokalizowanych na Pomorzu wszelkimi sposobami, a w szczególności poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie i stymulowanie innowacyjności, zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich, rozwijanie współpracy między Uczestnikami Klastra i pomoc w ich rozwoju. Jednocześnie działania podejmowane i realizowane przez Pomorski Klaster ICT pozwalają na zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami nauki, badań i rozwoju oraz edukacji  w zakresie innowacyjnych technologii.

  

§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Inkubator Pomorskiego Klastra ICT (PK ICT) to wyodrębniona organizacyjnie i lokalowo jednostka działająca w ramach Sekcji Infrastruktury Pomorskiego Klastra ICT na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T) w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3

2. Inkubator PK ICT udostępnia przedsiębiorcom pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności poprzez pomoc w pozyskaniu infrastruktury, m.in. negocjacjach dotyczących uzyskania preferencyjnych warunków najmu powierzchni biurowej, produkcyjnej i/lub laboratoryjnej oraz świadczenie usług doradczych.

3. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o „Regulaminie” rozumie się przez to niniejszy Regulamin Inkubatora PK ICT w GPN-T.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie podmioty Inkubatora i należy go przestrzegać.

5. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 § 2 

Misja i cele 

1. Inkubator PK ICT w GPN-T ma na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności województwa pomorskiego poprzez wspieranie oraz tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

 § 3 

Oferta wsparcia Inkubatora PK ICT działającego w GPN-T 

 1. Oferta skierowana jest do: 

2. Przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność w Inkubatorze PK ICT w GPN-T oferujemy: 

 

 § 4 

Zasady i warunki przyjmowania firm do Inkubatora PK ICT w GPN-T 

 1. Kryteria naboru przedsiębiorstw do Inkubatora PK ICT w GPN-T: 

2. Wymagane dokumenty: 

Dokumenty wymagane przez GPN-T: 

Dokumenty wymagane przez Pomorski Klaster ICT: 

3. Procedura wejścia do Inkubatora PK ICT w GPN-T : 

 

 § 5 

Weryfikacja przedsiębiorstw w Inkubatorze PK ICT w GPN-T  

1. Weryfikacja prowadzona jest przez Radę Klastra na etapie przystąpienia do Inkubatora. Weryfikacja przedsiębiorstw Inkubatora PK ICT w GPN-T przeprowadzana będzie przez  PK ICT.

2. Do końca kwietnia każdego roku przedsiębiorstwa Inkubatora PK ICT w GPN-T mają obowiązek dostarczyć do  Sekcji Infrastruktury PK ICT informacje o realizacji projektu/ów w ramach Inkubatora PK ICT w GPN-T,

3. Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji Sekcji Infrastruktury PK ICT może zwrócić się do przedsiębiorstwa z wnioskiem o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości. W takim przypadku przedsiębiorstwo powinno udzielić dodatkowych informacji w okresie 14 dni od otrzymania powyższego wniosku. Brak odpowiedzi na wniosek Sekcji Infrastruktury PK ICT oznacza negatywny wynik weryfikacji i możliwość złożenia wniosku do GPN-T o rozwiązanie umowy najmu i współpracy z przedsiębiorstwem na warunkach Inkubatora PK ICT w GPN-T.

4. Od negatywnej decyzji Sekcji Infrastruktury PK ICT przedsiębiorstwom przysługuje odwołanie w sprawie do Rady PK ICT i przeprowadzenie ponownego procesu weryfikacji z wywiadem w okresie 14 dni od daty otrzymania wyników weryfikacji. Sekcja Infrastruktury PK ICT  ma obowiązek zająć stanowisko na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania.

 

 § 6 

Korzystanie z sal spotkań oraz części wspólnych powierzchni w GPN-T  

1. Korzystanie z sal spotkań oraz części wspólnych odbywa się na zasadach określonych przez GPN-T w stosownych dokumentach i regulaminach GPN-T.

 

  § 7 

Opuszczanie Inkubatora PK ICT w GPN-T przez przedsiębiorstwo  

1. Przedsiębiorstwo opuszcza Inkubator PK ICT w GPN-T w przypadku: 

 

 § 8 

Przepisy końcowe  

1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2011 roku. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu przygotowuje i zatwierdza PK ICT.