INTELIGENTNE SPECJALIZACJE KLASTRA INTERIZON

Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji ma na celu wskazanie obszarów o dużym potencjale, specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii, pracach badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach przyczyniających się do rozwoju gospodarczego województwa, jak również wpływającego na jego konkurencyjność w skali krajowej i międzynarodowej. Wymóg określenia dla każdego regionu listy takich specjalizacji wynika z wytycznych Komisji Europejskiej na nową perspektywę finansową 2014-2020.

Projekty, które zostaną przedstawione w planowanej przez Klaster Interizon aplikacji, będą miały szansę na skorzystanie z preferencji w dostępie do środków unijnych na poziomie regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o budżecie 1,8 mld euro, a także krajowym (np. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), czy europejskim (Horyzont 2020).

 

Więcej informacji po zalogowaniu.