Geneza Pomorskiego Klastra ICT

Pierwsze kroki inicjacji działań zostały poczynione już w trakcie realizacji projektów WiComm Forum i WiComm Innowacje prowadzonych w latach 2005-2008 na Politechnice Gdańskiej przez Centrum Doskonałości WiComm, dzięki którym przedsiębiorstwa branży pokonały barierę nieufności i przekonały się o korzyściach płynących ze współpracy i transferu wiedzy.  Pierwszy z projektów przyczynił się do stworzenia i uruchomienia zintegrowanej platformy informacyjnej służącej konsolidacji środowiska przedsiębiorstw regionu Pomorza działających w dziedzinie systemów komunikacji bezprzewodowej. Drugi był projektem stażowym skierowanym do absolwentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. O wysokiej jakości przeprowadzonych staży i opracowanych w ich trakcie rozwiązań innowacyjnych świadczy liczba 35 podpisanych z firmami umów licencyjnych.

Inicjacja działań prowadzących do formalnego zawiązania Klastra przypada na lata 2008-2009 i związana jest z wprowadzeniem w województwie pomorskim „Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015”. Konkurs na Klastry Kluczowe, będący efektem wdrożenia Programu, zmobilizował branżę ICT i przyśpieszył formalne zawiązanie Klastra. W 2009 roku w wyniku zrealizowania przez Politechnikę Gdańską projektu „Budowa partnerstwa i opracowanie strategii klastra branży ICT/ETI” (Działanie  1.5.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracowana została strategia Pomorskiego Klastra ICT oraz zawiązane zostało formalne partnerstwo tworzące Klaster. Prace związane z realizacją projektu koordynowane były przez CD WiComm, a niezbędny wkład własny (ok. 40 000 zł) zapewnił Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Choć inicjatywa rozwijała się oddolnie jednym z kluczowych działań było wsparcie doradcze, które zapewnili międzynarodowi eksperci w tematyce klastrów Marita Koszarek i Kristofer Erlandsson. Dzięki wytężonej współpracy z ekspertami i determinacji podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w inicjatywie klastrowej 3 grudnia 2009 roku Pomorski Klaster ICT uzyskał tytuł Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Województwa, uzyskując najwyższe noty międzynarodowego gremium ekspertów oceniających klastry biorące udział w konkursie.

W dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju klastra ICT (m.in. spotkania, seminaria, warsztaty, grupy robocze) wzięło udział ponad 200 osób z ponad 120 podmiotów, głównie przedsiębiorstw, ale też instytucji naukowych, edukacyjnych, otoczenia biznesu i reprezentujących sektor publiczny. Szczególnie ważny dla rozwoju strategii oraz zdefiniowania przyszłych wspólnych działań był udział największych i najbardziej znaczących firm z branży ICT i instytucji zlokalizowanych w regionie,  m.in. Thomson Reuters, Flextronics, Vector, Radmor, Telekom-Telmor, Jabil Circuit, DGT, Compuware, Sprint, Kainos Software, Zensar Technologies, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, InvestGDA, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Centrum Techniki Morskiej i in. Dodatkowo, szeroka reprezentacja małych i średnich firm, a także mikro, w szczególności tych innowacyjnych na ponadregionalną skalę, pozwoliła wypracować konsensus co do założonych celów uwzględniający interesy i obszary zainteresowania wszystkich grup i podsektorów klastra ICT.

Rys. Wypracowywanie strategii Pomorskiego Klastra ICT (3-4 września 2009) - warsztaty z udziałem międzynarodowych ekspertów.