Projekt ICT INNOVA

O projekcie

ICT INNOVA – Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT” to projekt realizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Celem głównym projektu jest rozwój Pomorskiego Klastra ICT, który został wybrany klastrem kluczowym Województwa Pomorskiego.

Cel projektu zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez wytworzenie „miękkiej infrastruktury”, a więc opracowanie metodologii i wytworzenie mechanizmów w zakresie obszarów działalności klastra, animacje działań podmiotów klastra, zapewnienie wsparcia merytorycznego, dostarczenie wiedzy na temat światowych trendów w technologii ICT, promocje klastra, w tym nawiązanie współpracy zarówno krajowej jak i międzynarodowej, zwiększenie liczby proinnowacyjnych działań podmiotów klastra, w tym w szczególności projektów zawierających komponent B+R&I, zacieśnienie współpracy w ramach potrójnej helisy (sfera nauki, przemysłu i administracji) w Regionie.

Nr projektu WND-RPPM.01.05.02-00-004/10

Umowa o dofinansowanie została podpisana 07 lutego 2010 r.

Wartość projektu wynosi 1 333 100,00 PLN