Rada Klastra

Pracami Klastra kieruje Rada Klastra, złożona z osób wybranych przez Zgromadzenie Uczestników.  

Rada Klastra jest organem stanowiącym i kontrolnym w wymiarze strategicznym, dotyczącym projektów związanych z funkcjonowaniem Klastra jako całości. Do zadań Rady należy m.in.  określanie strategicznych kierunków działania Klastra, nadzór nad realizacją zadań zawartych w strategii,  opiniowanie projektów za zgodność ze strategią klastra, przyjmowanie nowych członków, a także powoływanie grup roboczych do realizacji działań w obszarach szczególnego zainteresowania uczestników klastra. Wybory członków Rady Klastra odbywają się co 2 lata.