Zgromadzenie Członków

Klaster, jako wspólne przedsięwzięcie, posiada władze w postaci Zgromadzenia uczestników w którego skład wchodzą przedstawiciele uczestników klastra. Zgromadzenie zatwierdza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania klastra, a także podejmuje decyzje w najważniejszych kwestiach dotyczących klastra.  Zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze uchwał w obecności co  najmniej połowy aktualnej liczby uczestników klastra większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał, każdy z uczestników klastra ma, co do zasady, jeden głos z zastrzeżeniem, że poszczególne grupy przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie, duże i podmioty inne) mają łącznie 20 proc. głosów. Wprowadzenie podziału na grupy ma za zadanie zachować równowagę przy głosowaniu i chroni klaster przed przewagą liczebną jakiejkolwiek z ww. grup.