Wizja, misja, cele

Region pomorski jest ważnym ośrodkiem rozwoju branży ICT w kraju. Aby jednak stale wzmacniać swoją pozycję, branża musi nie tylko dostosowywać się do zmieniających się warunków, ale przede wszystkim wykorzystywać nowe możliwości w momencie, gdy tylko się pojawią. Firmy z sektora ICT stoją przed wyzwaniem nie tylko nadążania za ciągle zmieniającymi się technologiami, potrzebami klientów, a także warunkami prowadzenia biznesu, ale wyprzedzania ich. Konieczne jest tworzenie nowych produktów, nowych firm i przyciąganie nowych inwestycji do regionu w celu zwiększania masy krytycznej, która w dużym stopniu decyduje o konkurencyjności klastra na globalnym rynku. Rzeczywistość ta ukształtowała misję i wizję Pomorskiego Klastra ICT, cztery główne cele strategiczne oraz związane z nimi działania.

Wizja

Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster ICT integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT.

Misja

Klaster ICT stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra.

Cele strategiczne

Cel 1. Rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów
Cel 2. Nowe możliwości biznesowe
Cel 3. Konkurencyjność na poziomie krajowym i międzynarodowym
Cel 4. Dostępność wykwalifikowanych zasobów ludzkich

Przyjęte cele strategiczne pozwalają na realizację wizji Klastra poprzez realizację działań przyporządkowanych każdemu z celów. Poszczególne cele strategiczne rozwijają następujące zagadnienia:

Cel 1

Rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów

Podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw jest innowacyjność rozumiana jako rozwój nowych technologii, produktów i usług, ale także ulepszanie tych, które już funkcjonują w przedsiębiorstwach. W tym kontekście głównym celem strategicznym Klastra jest wsparcie Uczestników w tworzeniu interdyscyplinarnych projektów nakierowanych na nowe produkty i usługi. Priorytetowo traktowane są projekty o znacznej skali realizowane w ramach konsorcjów międzynarodowych. Modelowym przykładem takiego projektu jest wdrożony ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urbanized Systems) realizowany w ramach międzynarodowego programu ARTEMIS, czy też InnoLabs - projekt z Horyzont 2020.

Interdyscyplinarność przejawia się w realizacji projektów o szerokim spektrum zastosowania, w szczególności działań wychodzących poza ramy poszczególnych podsektorów i typów partnerów.

Warto w tym miejscu podkreślić istotna rolę, jaką Interizon odgrywa w realizacji celów wyznaczonych przez Inteligentne Specjalizacje Pomorza - ISP (Interizon przewodniczy Radzie ISP2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie). Zobowiązanie wobec zadań i wyzwań stojących przed ISP2 de facto przenikają się z wyżej opisanym (ale nie tylko tym) celem nr 1.

Realizację tego celu zapewnią takie działania, jak m.in.:

Cel 2

Nowe możliwości biznesowe

Ten cel strategiczny odnosi się bezpośrednio do poszukiwania możliwości biznesowych do wykorzystania przez Uczestników lub poprawy ich funkcjonowania na rynku. Zaplanowane działania są nakierowane przede wszystkim na poszerzanie rynku odbiorców produktów i usług w różnych branżach. Skala rozwoju i wielkość inicjatywy klastrowej w jeszcze większym stopniu przyczynią się do uzyskania przez firmy korzyści z sieciowania nie tylko wewnątrz Klastra, ale też z partnerami zewnętrznymi.

Realizację tego celu zapewnią takie działania, jak m.in.:

Cel 3

Konkurencyjność na poziomie krajowym i międzynarodowym

W związku z dynamicznym globalnym rozwojem branży ICT konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań, pozwalających na utrzymanie się firm na wysoce konkurencyjnym rynku, ale też rozwojem ich działalności. Klaster dąży do zwiększania wpływu na strategiczne decyzje dotyczące rozwoju branży ICT, budowanie rozpoznawalności Klastra na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wspierania sprzedaży produktów i usług oferowanych przez firmy Klastra. Ze względu na międzynarodowy charakter branży ICT niezbędnym elementem jest internacjonalizacja i działania we współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Realizację tego celu zapewnią takie działania, jak m.in.:

Cel 4

Dostępność wykwalifikowanych zasobów ludzkich

Obecny i przyszły sukces sektora ICT na Pomorzu zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich, kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach ICT: naukowym, technicznym, biznesowym itp. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany i zatrzymywany w regionie w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej. Budowa najwyższej jakości zasobów ludzkich w dziedzinie ICT jest długotrwałym procesem obejmującym edukację od wczesnych lat (przedszkole, szkoła podstawowa), aż do wieku dojrzałego (podnoszenie kwalifikacji, przekwalifikowanie oraz relokacja).

Realizację tego celu zapewnią takie działania, jak m.in.: