Wizja, misja i cele Pomorskiego Klastra ICT

Choć region pomorski jest ważnym ośrodkiem rozwoju branży ICT w kraju, aby wzmocnić swoją pozycję, branża musi stale dostosowywać się do zmieniających się warunków i wykorzystywać nowe możliwości w momencie,  gdy tylko się pojawią. Firmy z sektora ICT muszą nie tylko nadążać za ciągle zmieniającymi się technologiami, potrzebami klientów, a także warunkami prowadzenia biznesu, ale je wyprzedzać. Konieczne jest tworzenie nowych produktów, nowych firm i przyciąganie nowych inwestycji do regionu w celu zwiększania masy krytycznej, która w dużym stopniu decyduje o konkurencyjności klastra na globalnym rynku. Rzeczywistość ta ukształtowała misję i wizję Pomorskiego Klastra ICT, cztery główne cele strategiczne oraz związane z nimi działania.

Wizja

Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster ICT integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT.

Misja

Klaster ICT stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra.

Cele strategiczne:

Cel 1: Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji

Cel 2: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich

Cel 3: Rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Cel 4: Promocja klastra jako atrakcyjnego i  innowacyjnego ośrodka ICT

Przyjęte cele strategiczne pozwalają na realizację wizji Klastra poprzez realizację działań przyporządkowanych każdemu z celów. Poszczególne cele strategiczne rozwijają następujące zagadnienia:

 

Cel 1:  Ułatwianie dostępu do „nowej wiedzy” i stymulowanie innowacji

Badania i rozwój prowadzące do tworzenia znaczących innowacji mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności firm w gospodarce światowej. Oznacza to konieczność położenia większego nacisku na przekształcenie wyników badań w produkty o potencjale rynkowym. W tym kontekście, niezbędna jest też zmiana sposobu działania instytucji badawczo-rozwojowych w kierunku większego współdziałania w przedsiębiorcami. Działania klastra będą obejmować stworzenie modelu bieżącej współpracy z ośrodkami naukowymi, który powinien regulować charakter współpracy, wykorzystanie aparatury laboratoryjnej i pracowników oraz podział zysków ze wspólnych przedsięwzięć. Ważnym elementem tego procesu będą wspólne projekty z dziedziny B+R  koncentrujące się na technologiach ICT o największym potencjale synergii i szerokiego zastosowania w przemyśle, których odbiorcą będzie szeroko rozumiany Region.

Zwiększanie potencjału B+R branży ICT wiąże się z również z budową, modernizacją i wyposażeniem infrastruktury badawczej, w tym specjalistycznych laboratoriów. Budowa nowych laboratoriów badawczo-rozwojowych lub pomiarowych dla potrzeb firm i instytucji w ramach klastra zapewni odpowiednie, podstawowe warunki oraz narzędzia mogące zwiększyć możliwości testowania i wdrażania ICT w różnych dziedzinach gospodarki.

Planowane działania:

Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu 1 :

 

Cel 2: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich

Obecny i przyszły sukces sektora ICT na Pomorzu zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich, kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach ICT: naukowym, technicznym, biznesowym itp. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany i zatrzymywany w regionie w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej. Budowa najwyższej jakości zasobów ludzkich w dziedzinie ICT  jest długotrwałym procesem obejmującym edukację od wczesnych lat (przedszkole, szkoła podstawowa), aż do wieku dojrzałego (podnoszenie kwalifikacji). Dużą rolę w tym procesie odgrywa efektywna współpraca między szkołami, uczelniami, firmami i administracją. Podstawowe działania w zakresie tego celu dotyczą wprowadzeniazmian w systemie edukacyjnym, zgodne z wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój profesjonalnej kadry pracowników firm sektora ICT będzie wzmocniony przez inicjowanie i realizację projektów szkoleniowych w zakresie specjalistycznych obszarów ICT w formie seminariów, kursów, studiów podyplomowych dla kadry technicznej i zarządzającej w przedsiębiorstwach.

Planowane działania:

Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu 2:

 

Cel 3: Rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Skuteczna współpraca uczestników determinuje sukces klastra w pozostałych obszarach tematycznych. Aby przyspieszyć realizację konkretnych celów biznesowych, działania klastra będą skierowane na inicjowanie i realizację ukierunkowanych projektów, planowanych na dłuższe okresy czasu, które obejmowałyby cały cykl innowacji i przyczyniałyby się do rozwoju nowoczesnych regionalnych infrastruktur. Projekty realizowane w ramach klastra będą skierowane m.in. na rozwój infrastruktury, w szczególności w zakresie testowania i rozwoju produktów. Przedsięwzięcie ma pomóc już istniejącym przedsiębiorstwom, poprzez zwiększenie dostępności zaawansowanych narzędzi diagnostyczno-pomiarowych, może jednak mieć jeszcze większe znaczenie dla mikroprzedsiębiorstw i powstających dopiero firm.

Kluczowym komponentem działalności każdej inicjatywy klastrowej jest rozległy nieformalny i formalny proces sieciowania pomiędzy przedstawicielami firm, często konkurencyjnych, a także pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia biznesu. Działania będą zmierzały do poprawy współpracy przedsiębiorstw m.in. poprzez przyjęcie wspólnych standardów i procedur zmniejszających nakłady czasu i pracy przy wzajemnej komunikacji. Dodatkowym narzędziem, mającym na celu przełamanie znacznych miękkich barier w podejmowaniu wzajemnej współpracy, jest wdrożenie systemu warsztatów (także symulacyjnych) dla uczestników inicjatyw klastrowych dotyczących wypracowania zasad kooperacji w  ramach potrójnej helisy, a zwłaszcza na styku podmiotów gospodarczych z sektorem badawczo-rozwojowym.

Planowane działania:

Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu 3:

 

Cel 4: Promocja klastra jako atrakcyjnego i  innowacyjnego ośrodka ICT

Zespół działań skierowanych na promocję z jednej strony jest nastawiony na budowanie pozytywnego wizerunku klastra i jego uczestników, z drugiej na wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez firmy klastra. Nawiązanie współpracy z  innymi klastrami ICT w kraju i za granicą, szczególnie w obszarze  Regionu Morza Bałtyckiego, oraz udział w międzynarodowych sieciach kooperacyjnych związanych z branżą ICT może zapewniać niszowym firmom internacjonalizację działalności.

Ważnym czynnikiem zwiększającym oddziaływanie medialne promocji będzie wykreowanie logo i hasła reklamowego regionu jako innowacyjnego ośrodka ICT oraz kreowanie i promocja markowych produktów i usług,  stanowiących „wizytówkę” i jednoznacznie utożsamianych z regionem.

Planowane działania:

Przewidywane efekty działań w odniesieniu do celu 4:

 

  icon Schemat strategii (1.13 MB)