Inteligentne Specjalizacje

Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Fundacją Interizon, Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” została Fundacja Interizon. Celem działania Lidera ISP2 będzie m.in. realizacja inicjatyw na rzecz aktywizacji branży ICT oraz wspólnych przedsięwzięć B+R, budowa i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności firm, wzmocnienie potencjału intelektualnego i kadrowego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług. Działania Lidera ISP2 będą realizowane w ramach Projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa komercjalizacja wiedzy, działanie 1.1.ekspansja przez innowacje, poddziałanie 1.1.1. ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Projekt Smart Progress

Projekt „Smart Progress - Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania” odpowiada na wyzwania ujawniające się w pomorskim systemie wspierania innowacji. Celem projektu jest zwiększenie aktywności podmiotów (firm, jednostek naukowych, itp.) z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie przez nie konkretnych konsorcjów tematycznych wokół pomysłów biznesowych opartych o nowe technologie, szukanie nowych sposobów na zapewnienie kadr dla branż związanych z ISP, nawiązywanie biznesowych relacji międzynarodowych, w których pomorskie firmy występowałyby nie tylko w roli podwykonawców i konsumentów cudzych rozwiązań technologicznych, ale także dostawców własnych technologii. Przedmiotem projektu jest również budowanie marki pomorskich specjalności biznesowych, rozpoznawalnej w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Projekt Smart Progress w całości dedykowany jest Inteligentnym Specjalizacjom Pomorza (ISP), ma zapewnić firmom i instytucjom aktywnym w obszarach ISP między innymi dostęp do wiedzy i wsparcia eksperckiego w oparciu o najnowsze dane gospodarcze, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Projekt sfinansowany zostanie w całości ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy, Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.Technologie interaktywne

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA „TECHNOLOGIE INTERAKTYWNE W ŚRODOWISKU NASYCONYM INFORMACYJNIE” (ISP2)

Projekty wpisujące się w Inteligentną Specjalizację Pomorza, koordynowaną przez Klaster Interizon, będą miały szansę na skorzystanie z preferencji w dostępie do środków unijnych na poziomie regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o budżecie 1,8 mld euro, a także krajowym (np. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), czy europejskim (Horyzont 2020).

Zakres przedmiotowy Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, zdefiniowano w szczególności przez pryzmat kluczowych segmentów rynku, które leżą w obszarze zainteresowania podmiotów prowadzących działalność związaną z przedmiotem specjalizacji oraz problemów, w szczególności technologicznych, koniecznych do rozwiązania w związku z wprowadzaniem na te rynki nowych bądź udoskonalonych produktów lub usług. Zakres ten jest następujący:

Interfejs człowiek-maszyna

Multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, w tym:

Systemy wbudowane

Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, w tym:

Przesył danych

Przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, w tym:

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynieria kosmiczna i satelitarna, w tym:

Priorytetowe kierunki badawcze ISP2

Przedsięwzięcia horyzontalne partnerstwa ISP2

Przedsięwzięcia horyzontalne rozumiane są jako projekty lub grupy projektów, które oprócz ogólnych warunków i kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach określonych źródeł finansowania, spełniają następujące warunki dodatkowe:

Lista opracowanych i zgłoszonych Przedsięwzięć horyzontalnych ISP2:

Dołącz do nas

Jak przystąpić do porozumienia ISP2?

O przystąpieniu nowych podmiotów do Porozumienia na rzecz ISP2 decyduje Rada ISP2 w drodze uchwały. Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres biuro@interizon.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji Interizon, Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Gdański Park Naukowo - Technologiczny, Budynek B.

Szczegółowy opis jak przystąpić do Klastra Interizon znajduje się w dziale Uczestnicy.

Kontakt

Jarosław Parzuchowski
Prezes Zarządu Fundacji Interizon
jaroslaw.parzuchowski@interizon.pl
+48 504 817 008

Fundacja Interizon
Ul. Trzy Lipy 3, budynek B
80-172 Gdańsk