Aktualności

Inteligentne Specjalizacje

Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

 • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Fundacją Interizon, Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” została Fundacja Interizon. Celem działania Lidera ISP2 będzie m.in. realizacja inicjatyw na rzecz aktywizacji branży ICT oraz wspólnych przedsięwzięć B+R, budowa i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności firm, wzmocnienie potencjału intelektualnego i kadrowego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług. Działania Lidera ISP2 będą realizowane w ramach Projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa komercjalizacja wiedzy, działanie 1.1.ekspansja przez innowacje, poddziałanie 1.1.1. ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Projekt Smart Progress


Projekt „Smart Progress - Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania” odpowiada na wyzwania ujawniające się w pomorskim systemie wspierania innowacji. Celem projektu jest zwiększenie aktywności podmiotów (firm, jednostek naukowych, itp.) z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie przez nie konkretnych konsorcjów tematycznych wokół pomysłów biznesowych opartych o nowe technologie, szukanie nowych sposobów na zapewnienie kadr dla branż związanych z ISP, nawiązywanie biznesowych relacji międzynarodowych, w których pomorskie firmy występowałyby nie tylko w roli podwykonawców i konsumentów cudzych rozwiązań technologicznych, ale także dostawców własnych technologii. Przedmiotem projektu jest również budowanie marki pomorskich specjalności biznesowych, rozpoznawalnej w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Projekt Smart Progress w całości dedykowany jest Inteligentnym Specjalizacjom Pomorza (ISP), ma zapewnić firmom i instytucjom aktywnym w obszarach ISP między innymi dostęp do wiedzy i wsparcia eksperckiego w oparciu o najnowsze dane gospodarcze, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Projekt sfinansowany zostanie w całości ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy, Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Technologie interaktywne

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA „TECHNOLOGIE INTERAKTYWNE W ŚRODOWISKU NASYCONYM INFORMACYJNIE” (ISP2)

Projekty wpisujące się w Inteligentną Specjalizację Pomorza, koordynowaną przez Klaster Interizon, będą miały szansę na skorzystanie z preferencji w dostępie do środków unijnych na poziomie regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o budżecie 1,8 mld euro, a także krajowym (np. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), czy europejskim (Horyzont 2020).

Zakres przedmiotowy Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, zdefiniowano w szczególności przez pryzmat kluczowych segmentów rynku, które leżą w obszarze zainteresowania podmiotów prowadzących działalność związaną z przedmiotem specjalizacji oraz problemów, w szczególności technologicznych, koniecznych do rozwiązania w związku z wprowadzaniem na te rynki nowych bądź udoskonalonych produktów lub usług. Zakres ten jest następujący:

Interfejs człowiek-maszyna

 Multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, w tym:

 • techniki komunikacji człowiek-maszyna przy pomocy mowy, gestów, czy też emocji i myśli;
 • rozwój systemów typu wearables (systemy komputerowe noszone przez człowieka na sobie i integrujące różnorodne funkcje);
 • prace nad budowaniem systemów sensorowych pozwalających na komunikację z maszyną;
 • technologie i interfejsy stosowane w medycynie, profilaktyce, rehabilitacji i diagnostyce.

Systemy wbudowane

 Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, w tym:

 • technologie i systemy automatyzowania, diagnozowania, monitorowania różnych środowisk (dom, samochód, miasto, port itp.);
 • internet rzeczy, w tym: inteligentne komponenty sieci, rozwiązania umożliwiające tworzenie usług dla sieci nowej generacji (m.in. 5G), komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic Web, Linked Data);
 • rozwiązania sprzętowo – programowe i systemy wbudowane w zakresie zdalnego zarządzania poborem mocy oraz wydajnością pojedynczych komponentów i platform komputerowych w tym serwerów;
 • rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo danych przesyłanych między urządzeniami w ramach IoT;
 • rozwiązania w zakresie zdalnego zarządzania i optymalizacji procesów;

Przesył danych

Przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, w tym:

 • efektywne metody gromadzenia, kompresji, weryfikacji, a także przetwarzania (data mining, big data, cloud computing) i analizy danych;
 • technologie przesyłu danych (w tym poprzez sieci telekomunikacyjne);
 • technologie analizy danych przy pomocy centrów przetwarzania danych i zaawansowanych wirtualnych baz danych;
 • metody sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego (ang. machine learning), z wykorzystaniem systemów rozproszonych, przetwarzania równoległego i wirtualizacji;
 • rozwiązania i technologie zapewniające bezpieczeństwo infrastruktury oraz przechowywania, przetwarzania, przesyłu i transmisji danych, w tym szyfrowania i kryptografii;
 • optymalizacja procesów powiązanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych (zużycie energii, prędkość działania, dostępność, itp.);
 • bezpieczeństwo danych i systemów;
 • przetwarzanie różnych rodzajów danych, w tym graficznych (obrazy), dźwiękowych, fizycznych (pochodzących z badania temperatury, wilgotności, itp.).

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynieria kosmiczna i satelitarna, w tym:

 • oprogramowanie, układy elektroniczne i systemy w obszarze ICT, związane z rozwojem i zastosowaniem systemów obserwacji i nawigacji satelitarnej;
 • rozwój i wykorzystanie technik satelitarnych w monitoringu i bezpieczeństwie;
 • technologie rolnictwa precyzyjnego.

Priorytetowe kierunki badawcze ISP2

 • Technologie i interfejsy człowiek-maszyna w zakresie komunikacji przy pomocy mowy, gestów, emocji i myśli, w tym: w medycynie, profilaktyce, rehabilitacji i diagnostyce.
 • Systemy i elementy elektroniki nasobnej (wearables).
 • Systemy wbudowane w tym Internet rzeczy dla inteligentnych przestrzeni miejskich.
 • Technologie i metody analizy, gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych w tym przy pomocy centrów przetwarzania danych i zaawansowanych wirtualnych baz danych.
 • Metody sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (ang. machine learning), w tym z wykorzystaniem systemów rozproszonych, przetwarzania równoległego i wirtualizacji.
 • Rozwój i wykorzystanie technik satelitarnych w monitoringu i bezpieczeństwie.

Przedsięwzięcia horyzontalne partnerstwa ISP2

Przedsięwzięcia horyzontalne rozumiane są jako projekty lub grupy projektów, które oprócz ogólnych warunków i kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach określonych źródeł finansowania, spełniają następujące warunki dodatkowe:

 • cechują się istotnym oddziaływaniem gospodarczym i leżą w długofalowym interesie znaczącej liczby partnerów aktywnych w obszarze ISP, przede wszystkim z punktu widzenia przyszłych możliwości rozwoju obszaru;
 • wynikają z uzgodnionej przez Partnerstwo analizy potencjałów i barier rozwoju w obszarze ISP;
 • jasno definiują cele i oczekiwane efekty oraz mają poparcie Partnerstwa;
 • angażują w ich przygotowanie lub realizację, co do zasady więcej niż jeden podmiot (przyjmując, że im większa liczba zaangażowanych podmiotów, tym silniejszy dowód na „horyzontalność” projektu), zapewniając w maksymalnie możliwym stopniu udział środków prywatnych.

Lista opracowanych i zgłoszonych Przedsięwzięć horyzontalnych ISP2:

 • Rozszerzenie oferty kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym na poziomie szkół wyższych w szczególności dla potrzeb branży ICT - kształcenie.
 • Rozszerzenie oferty kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym na poziomie szkół wyższych w szczególności dla potrzeb branży ICT – infrastruktura.
 • Metody bezpiecznego anonimizowania, gromadzenia, dostępu, wymiany, przetwarzania i klasyfikacji danych na potrzeby stworzenia Pomorskiego Cyfrowego Banku Danych (PCBD).
 • Rozwój studiów doktoranckich na WETI Politechniki Gdańskiej.
 • Opracowanie modeli funkcjonowania rozwiązań Smart City.
 • Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych.
 • Smart City Living Lab.

Pliki do pobrania

Dołącz do nas

Jak przystąpić do porozumienia ISP2?

O przystąpieniu nowych podmiotów do Porozumienia na rzecz ISP2 decyduje Rada ISP2 w drodze uchwały. Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres biuro@interizon.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji Interizon, Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Gdański Park Naukowo - Technologiczny, Budynek B.

Szczegółowy opis jak przystąpić do Klastra Interizon znajduje się w dziale Uczestnicy.

Kontakt

Jarosław Parzuchowski
Prezes Zarządu Fundacji Interizon
jaroslaw.parzuchowski@interizon.pl
+48 504 817 008

Fundacja Interizon
Ul. Trzy Lipy 3, budynek B
80-172 Gdańsk