Organizacja i struktura klastra

Pomorski Klaster ICT funkcjonuje jako partnerstwo – wzajemne prawa i obowiązki reguluje „Umowa partnerstwa w ramach pomorskiego klastra ICT” zawarta w Gdańsku 29 października 2009 roku. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na zachowanie dużego stopnia elastyczności, a otwarta i transparentna formuła organizacyjna klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu dodatkowych działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników klastra. Klaster ma charakter otwarty – nowe podmioty podpisują tzw. akt przystąpienia, na podstawie którego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Rady Klastra, stają się one Uczestnikiem Klastra.

Administrator klastra Interizon

Ze względu na wysoki stopień złożoności przewidywanego rozwoju uczestnicy klastra zdecydowali się powołać Administratora klastra, posiadającego nie tylko kompetencje, ale też silną pozycję i neutralność niezbędną dla sprawnego organizowania działań inicjatywy. W pierwszych fazach funkcjonowania inicjatywy rolę Administratora przyjęła na siebie Politechnika Gdańska / Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki/. Rola administratora klastra jest kontynuacja dotychczas podejmowanych przez Politechnikę działań mających na celu utworzenie i rozwój inicjatywy klastrowej, platformy owocnej współpracy branży ICT. Projekty realizowane dotychczas obejmowały m.in. rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym. Organizowane są m.in. spotkania, często w formie warsztatów, pozwalające uczestnikom na poznanie partnerów branżowych, uzyskanie informacji o możliwościach współpracy, poznanie dostępnych narzędzi oraz źródeł zwiększania innowacyjności. Podjęte przez Administratora działania pozwoliły na osiągnięcie pierwszych korzyści, które są zachętą dla kolejnych firm i instytucji do uczestnictwa w przedsięwzięciach w ramach klastra. Potwierdzeniem skuteczności i efektywności działania Administratora Klastra jest szereg (5) zrealizowanych z sukcesem projektów z działań ZPORR, POKL, RPO o łącznym budżecie ponad 4 mln zł oraz sprawnie funkcjonujące Biuro Klastra. Obecnie funkcje Administratora Klastra pełni Fundacja Interizon.

Rada klastra

Pracami Klastra kieruje Rada Klastra, złożona z osób wybranych przez Zgromadzenie Uczestników. Rada Klastra jest organem stanowiącym i kontrolnym w wymiarze strategicznym, dotyczącym projektów związanych z funkcjonowaniem Klastra jako całości. Do zadań Rady należy m.in. określanie strategicznych kierunków działania Klastra, nadzór nad realizacją zadań zawartych w strategii, opiniowanie projektów za zgodność ze strategią klastra, przyjmowanie nowych członków, a także powoływanie grup roboczych do realizacji działań w obszarach szczególnego zainteresowania uczestników klastra. Wybory członków Rady Klastra odbywają się co 2 lata.

Struktura i zadania

9 lutego 2012 roku Uchwałą Rady Klastra zatwierdzono nową organizację prac Rady Klastra. Zadania realizowane będą w ramach 4 nowych sekcji: Kapitał Ludzki, Badania, Rozwój i Innowacje, Współpraca oraz Strategia i Wizerunek. Sekcje wraz z ich opracowanymi celami oraz osobami koordynującymi działania przedstawiamy w tabeli poniżej.

Sekcja
Kapitał ludzki

 1. Rozwój kompetencji pracowników branży
 2. Dopasowanie programów nauczania do potrzeb firm
 3. Wspólne projekty szkoleniowe
 4. Zdobywanie nowych kwalifikacji przez uczestników rynku pracy (przebranżawianie)
 5. Programy zdobywania przez studentów doświadczenia zawodowego
 6. Integracja HR branży ICT
 7. Promocja branży ICT wśród uczniów
 8. Promocja branży ICT jako dobrego pracodawcy
 9. Grupy zadaniowe:
  (GZ) Edukacyjne Centrum Doskonalenia
  (GZ) Studia Podyplomowe – Inżynier Procesu PCBA

Sekcja badania,
rozwój i innowacje

 1. Promocja osiągnięć Nauki w Biznesie dla ich komercjalizacji
 2. Poszukiwanie placówek Nauki dla rozwiązywania problemów Biznesu Projekty B+R – partnerstwa
 3. Zasady transferu technologii i komercjalizacji innowacji
 4. Wzajemna promocja kultur Nauki i Biznesu
 5. Rozwój zaplecza badawczo – wdrożeniowego
 6. Międzynarodowa współpraca B+R
 7. Projekty ponadregionalne i międzynarodowe
 8. Modelowe projekty ICT dla Administracji i Instytucji
 9. Grupy zadaniowe:
  (GZ) Przemysłowe Centrum Badań i Rozwoju
  (GZ) Oprogramowanie Open Source na rzecz organizacji publicznych

Sekcja
Współpraca

 1. Wspólne projekty Uczestników
 2. Wspólna infrastruktura Uczestników
 3. Usługi dla Uczestników (doradztwo - proj. UE, prawo, marketing, export itp.)
 4. Integracja środowiska Uczestników Klastra
 5. Poszukiwanie platform produktowych
 6. Komunikacja wewnętrzna Klastra
 7. Baza firm, produktów i usług firm Klastra - mapowanie firm Klastra
 8. Wdrażanie ICT w innych branżach
 9. Spotkania kooperacyjne i misje gospodarcze (wyj. i przyjazd.)
 10. Współpraca z instytucjami pokrewnymi (podział/outsourcing zadań)
 11. Grupy zadaniowe:
  (GZ) Współdzielenie zasobów sprzętowych
  (GZ) Współpraca technologiczna z operatorami telefonii mobilnej
  (GZ) Wsp6lna infrastruktura - aparatura pomiarowa

Sekcja strategia
i wizerunek

 1. Uzgadnianie i koordynowanie realizacji strategii Klastra
 2. Reprezentowanie Klastra wobec władz i instytucji
 3. Opracowywanie planów promocji Klastra (analizy rynkowe, prognozy)
 4. Nadzór nad współpracą między Radą Klastra a Administratorem (Manager, Biuro)
 5. Lobbing branży ICT
 6. Pozycjonowanie Klastra jako ośrodka opinio- twórczego i konsultacyjnego
 7. Współpraca z innymi klastrami (kraj i zagranica)
 8. Inicjowanie współpracy z instytucjami pokrewnymi (podział /outsourcing zadań)

Zgromadzenie członków

Klaster, jako wspólne przedsięwzięcie, posiada władze w postaci Zgromadzenia uczestników w którego skład wchodzą przedstawiciele uczestników klastra. Zgromadzenie zatwierdza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania klastra, a także podejmuje decyzje w najważniejszych kwestiach dotyczących klastra. Zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze uchwał w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby uczestników klastra większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał, każdy z uczestników klastra ma, co do zasady, jeden głos z zastrzeżeniem, że poszczególne grupy przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie, duże i podmioty inne) mają łącznie 20 proc. głosów. Wprowadzenie podziału na grupy ma za zadanie zachować równowagę przy głosowaniu i chroni klaster przed przewagą liczebną jakiejkolwiek z ww. grup.

Grupy zadaniowe

Grupy zadaniowe to zespoły działające w ramach Klastra, powołane do realizacji konkretnego zadania. Grupy Zadaniowe Klastra Interizon powoływane i odwoływane są uchwałą Rady Klastra, która określa skład osobowy, zadania, dla których dana Grupa jest powoływana oraz termin realizacji celu. Grupy Zadaniowe podlegają poszczególnym Sekcjom Rady Klastra.

Członkowie Grupy Zadaniowej wybierani są spośród przedstawicieli Uczestników Klastra. W szczególnych przypadkach mogą to być również osoby repre- zentujące inne podmioty. W pracach Grup Zadaniowych, w tym np. spotkaniach Grup organizowanych cyklicznie, może uczestniczyć każdy Uczestnik Klastra.

Fundacje

Fundacja ECD

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia powołana została w marcu 2011 r. przez Interizon – Pomorski Klaster ICT, aby realizować czwarty jego cel strategiczny: „Dostępność wykwalifikowanych zasobów ludzkich”. Fundacja kieruje swoje działania do czterech grup strategicznych, tj.: uczniowie, studenci, potencjalni pracownicy branży ICT i pracownicy firm ICT.

Strona fundacji: fundacjaecd.pl

Fundacja Interizon

Na mocy umowy trójstronnej z dn. 1 lipca 2013r. funkcję Koordynatora Klastra Interizon pełni Fundacja INTERIZON, która wspólnie z Politechniką Gdańską, jako Administratorem, realizuje zadania związane z bieżącą administracją Klastra Interizon.

Fundacja INTERIZON została powołana 25 stycznia 2013r. w celu inicjowania i koordynowania działań na rzecz rozwoju współpracy w Klastrze.