Projekty

INNOLABS

Trwający

For leveraging cross capacity building between ICT, Health, BIO and Medicine sectors for new emerging industries in personalized health

Projekt INNOLABS ma na celu wspieranie współpracy, transferu wiedzy i możliwości wśród MŚP z różnych krajów i sektorów, w celu rozwijania, ulepszania i dostarczania przełomowych technologii związanych głównie z dziedziną mHealth, indywidualną opiekę zdrowotną i starzenia się społeczeństwa. INNOLABS wybierze ponad 100 innowacyjnych pomysłów na projekty w celu akceleracji oraz dalszego w zakresie wsparcia finansowego oraz usług innowacyjnych.

Źródło finansowania: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691556.

ICT INNOVA

Zakończony

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT

Celem głównym projektu jest rozwój Pomorskiego Klastra ICT, który został wybrany klastrem kluczowym Województwa Pomorskiego.

Cel projektu zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez wytworzenie "miękkiej infrastruktury", a więc opracowanie metodologii i wytworzenie mechanizmów w zakresie obszarów działalności klastra, animacje działań podmiotów klastra, zapewnienie wsparcia merytorycznego, dostarczenie wiedzy na temat światowych trendów w technologii ICT, promocje klastra, w tym nawiązanie współpracy zarówno krajowej jak i międzynarodowej, zwiększenie liczby proinnowacyjnych działań podmiotów klastra, w tym w szczególności projektów zawierających komponent B+R&I, zacieśnienie współpracy w ramach potrójnej helisy (sfera nauki, przemysłu i administracji) w Regionie.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.5.2 Wsparcie dla regionalnych procesów proinnowacyjnych.

WiComm Transfer

Zakończony

Transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT/ETI poprzez system staży

Celem projektu było utworzenie systemu staży pracowników przedsiębiorstw w jednostce naukowej, Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, powiązanego ze stażami pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej w przedsiębiorstwach Regionu Pomorza. W wyniku realizacji projektu wytworzono efektywne narzędzie, poprzez które nastąpiło zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki, a przedsiębiorstwami branży ICT/ETI.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

ICT Transfer

Zakończony

Wzmacnianie potencjału innowacyjnego pomorskich przedsiębiorstw ICT poprzez transfer wiedzy i powiązania nauki z przemysłem w systemie staży i szkoleń praktycznych

Projekt stanowi kontynuację zrealizowanego z sukcesem przez Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, projektu pn. WiComm Transfer – transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT/ETI poprzez system staży”.

Zakłada on, na podstawie wypracowanych wcześniej mechanizmów i procedur, kontynuację staży pracowników firm Pomorskiego Klastra ICT na Politechnice Gdańskiej, oraz pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej a firmach Pomorskiego Klastra ICT, zawiązując nową oraz pogłębiając dotychczasową współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym Regionu Pomorza.

Dodatkowo, oprócz systemu staży, projekt zakładał będzie realizację szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

ICT EduTech

Zakończony

Wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Projekt jest skierowany do 35 firm (mikro, małych, średnich i dużych prowadzących działalność w branży technologie informacyjno-telekomunikacyjne) i ich 454 pracowników należących do Pomorskiego Klastra ICT, którzy biorą udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach autoryzowanych z zakresu ICT, autoryzowanych szkoleniach z zakresu elektroniki dotyczacych stosowania standardów IPC w montażu układów elektronicznych oraz w szkoleniach z jezyka angielskiego.

Pracownicy musza pracować/zamieszkiwać na terenie woj. pomorksiego. Szkolenia beda realizowane od października 2011r do lipca 2013r na terenie Trójmiasta.

Każdy z uczestników szkoleń otrzyma imienny certyfikat poświadczający wiedzę i umiejetnosci pozyskane w czasie szkolenia. Uczestnicy projektu otrzymają także dostęp do profilowanej biblioteki szkoleń elektronicznych, wspierajacej proces edukacyjny. Zakres szkoleń realizowanych w projekcie dostarcza szeroki wachlarz kompetencji niezbędnych pracownikom sektora ICT. Nowoczesne metodologie szkoleń zapewniają wysoką efektywność i wysoki komfort nauki.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1.

ICT EduTech

Zakończony

Wzrost potencjału technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT – II i III edycja

Projekt jest planowany do realizacji w partnerstwie. Projekt jest skierowany do 28 konkretnych przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich) i ich 483 ich pracowników - należących do Pomorskiego Klastra ICT, prowadzących działalność w branży technologie informacyjno-telekomunikacyjne. Szkolenia, jakie będą realizowane w ramach projektu: informatyczne, z montażu elektronicznego, osobiste, menedżerskie. Każdy z uczestników szkoleń otrzyma imienny certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności pozyskane w czasie szkolenia. Uczestnicy projektu otrzymają także dostęp do profilowanej biblioteki szkoleń elektronicznych, wspierającej proces edukacyjny.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1.

ICT Startup

Zakończony

Generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo - Technologiczny w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju Klastra ICT – Kluczowego Klastra Województwa Pomorskiego w ramach zadania wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych miedzy firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Założony cel projektu osiągnięty m.in. poprzez:
1. Stwarzanie warunków do tworzenia i rozwoju spółek start-up;
2. Rozwijanie i doskonalenie sieci współpracy w ramach Klastra ICT - rozwój współpracy miedzy uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw skupionych w ramach klastra
3. Stymulowanie innowacji.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.5.2 Wsparcie dla regionalnych procesów proinnowacyjnych.

ACCUS

Zakończony

Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems

Projekt ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) jest zaawansowanym systemem integracji podsystemów – platformą integracji, do której podłączane mogą być indywidualne podsystemy. Mechanizmy koordynacji ACCUS pozwolą na globalne przetwarzanie pozyskanych danych i wytwarzanie zasad pracy systemów dopasowanych do zasad i polityki administracji publicznej. W ten sposób ACCUS stanie się systemem zintegrowanego monitorowania i zarządzania obszarem miejskim, a w praktyce stanie się praktyczną realizacją koncepcji Smart City na Pomorzu w zakresie zarówno pojedynczych budynków, miast/gmin czy całego Pomorza. Oddziaływanie projektu będzie miało silny wpływ także na inne branże (energetyka – smart grid, logistyka i transport, kultura, turystyka, służba zdrowia, itp.) Konsorcjum projektu liczy 43 partnerów z 10 krajów UE, a łączna kwota dofinansowania to prawie 26 mln euro. W projekcie udział bierze 5 partnerów z Polski. Z punktu widzenia rozwoju regionu najważniejszym aspektem jest fakt, że znaczna część tej kwoty poświęcona zostanie na zainstalowanie i uruchomienie systemu w Trójmieście. Będzie to jedyna taka instalacja w Europie. Każdy z 24 partnerów projektu, który będzie bezpośrednio uczestniczył we wdrożeniu systemu przeznaczył pulę środków na sfinansowanie tej instalacji. WETI będzie koordynatorem działań polskiej części konsorcjum i działań mających na celu zainstalowanie systemu na Pomorzu. W praktyce oznacza to, że zarówno Wydział ETI jak i PG będą odgrywały kluczową i prestiżową role w tym projekcie.

Źródło finansowania: This project is co-funded by the ARTEMIS Joint Undertaking.

COPCAMS

Zakończony

“COgnitive & Perceptive CAMeraS”

Projekt zakłada utworzenie, oprogramowanie i praktyczne wykorzystanie nowoczesnych platform sprzętowych z systemem wbudowanym, dedykowanych do akwizycji i przetwarzania sygnału wideo oraz audio.

Źródło finansowania: ASP5: Computing Platforms for Embedded SystemsASP3: Embedded System in Smart Environments.

Szkoła + Biznes

Zakończony

Współpraca na rzecz rozwoju kadr ICT w woj. Pomorskim”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w woj. pomorskim w placówkach kształcenia, które są jednocześnie partnerami w projekcie, poprzez wdrożenie ich Programów Rozwojowych.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Od pomysłu do innowacji...

Zakończony

Od pomysłu do innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT

Fundacja ECD została poproszona o wsparcie w zakresie zrekrutowania trenerów projektu wśród pracowników naukowych do przeprowadzenia szkoleń oraz sesji doradczych.

Źródło finansowania: Działanie 8.2 Transfer Wiedzy.

POMORSKI ŚWIAT INNOWACJI

Zakończony

Program Staży Pracowników Naukowych w Przedsiębiorstwach

Cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji u pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i jednostek naukowych województwa pomorskiego z zakresu komercjalizacji i transferu technologii oraz rozpoczęcie realnej współpracy przedstawicieli sektora nauki z przedsiębiorstwami poprzez udział w szkoleniach tematycznych i odbycie stażu przez 32 Uczestników Projektu, przy równoczesnym zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja do projektu odbyła się na następujących obszarach: Chemia, Farmacja 01-02.2013; ICT 02-03.2013; Elektronika 03-04.2013; Biotechnologia 04-05.2013.

Źródło finansowania: Działanie 8.2 Transfer Wiedzy.

SZEROKOPASMOWI SĄ PASMOWI SĄ PRZYSZŁOŚCIOWI!

Zakończony

Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim-specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej – Lider Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL.

Działania w projekcie:
Zajęcia pozalekcyjne -SEP, AutoCAD, prawo telekomunikacyjne;
Przygotowanie specjalizacji Technik Elektronicznej Komunikacji Szerokopasmowej;
Praktyki zawodowe w firmach INTERIZON - Pomorskiego Klastra ICT oraz firm zrzeszonych w PIKE;
Pracownie Elektronicznej Komunikacji Szerokopasmowej;
Wizyty studyjne w firmach z woj. pomorskiego oraz wyjazd na Targi ANGA w Niemczech;
Konsultacje Kariery Zawodowej.

Żródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

DEWI

Zakończony

Dependable Embedded Wireless Infrastructure

The overall objective of DEWI is to provide key technologies and reference architectures with a focus on the sensor & communication bubble:

the internals of the bubble and its interfaces to the environment, but not beyond. This means:
1) dependable, auto-configurable, optionally secure, short-range communication
2) local energy-management: efficiency, harvesting, storage
3) localization of sensors and mobile devices
4) smart composability and integration of wireless sensor networks

Źródła finansowania: This project is co-funded by the ARTEMIS Joint Undertaking.

BRIdge Alfa

Zakończony

Źródło finansowania: BRIdge Alfa Investments in R&D projects in proof-of-principle and proof-of-concept phases from LQT industry (Life Quality Technologies).