Projekty

Development of E-Health Solutions Improving Resilience in Europe (DESIRE)

Trwający

Projekt DESIRE Eurocluster został uruchomiony 1 września 2022 r. i potrwa 36 miesięcy. Projekt dotyczy wyzwań, przed którymi stoją MŚP, uzyskując dostęp do europejskiego rynku e-zdrowia w celu budowania odporności i ułatwienia ekologicznej i cyfrowej transformacji.


Aby osiągnąć swoje cele, w ramach projektu:
-utworzona zostanie platforma współpracy obejmująca ponad 100 podmiotów z branży opieki zdrowotnej, użytkowników klinicznych, świadczeniodawców opieki zdrowotnej, sektora opieki, prywatnych i publicznych instytucji ubezpieczeniowych opieki zdrowotnej, przedstawicieli samorządów
-ogłoszony zostanie nabór na wsparcie finansowe dla MŚP na realizację innowacyjnych projektów w branży e-zdrowia
-powstanie wirtualne Forum Świadczenia Usług jako przestrzeni współpracy, na którym będzie odbywać się współpraca, konsultacje i szkolenia
-zorganizowane zostanie 12 wydarzeń dotyczących współpracy skierowanych do MŚP, inwestorów i podmiotów z branży opieki zdrowotnej- zorganizowane zostanie 150 dwustronnych spotkań konsultacyjnych 

New European Electronics for Global Health and Wellbeing (NE4HEALTH)

Trwający

Ideą działania „Clusters Go International” jest zintensyfikowanie współpracy klastrów i sieci biznesowych ponad granicami krajowymi i sektorowymi oraz wspieranie ustanowienia europejskich strategicznych partnerstw klastrów w celu międzynarodowej współpracy w obszarach o strategicznym znaczeniu dla krajów trzecich poza Europą. To działanie promuje internacjonalizację klastrów poprzez opracowanie strategii internacjonalizacji.
Skład konsorcjum projektowego:
1. Functional Print Cluster, Hiszpania (Lider)
2. Organic Electronics Saxony, Niemcy
3. RoHealth – The Health Cluster in Romania, Rumunia
4. Fundacja Interizon
5. LETERA Cluster – Latvian Electronics and Electrical engineering cluster (Łotwa)
Głównym celem projektu jest zbudowanie partnerstwa wiodących klastrów w celu opracowania wspólnej strategii internacjonalizacji związanej z elektroniką (printed, embedded) dla sektora medycznego i life science. 


INNOLABS

Trwający

For leveraging cross capacity building between ICT, Health, BIO and Medicine sectors for new emerging industries in personalized health.

Projekt INNOLABS ma na celu wspieranie współpracy, transferu wiedzy i możliwości wśród MŚP z różnych krajów i sektorów, w celu rozwijania, ulepszania i dostarczania przełomowych technologii związanych głównie z dziedziną mHealth, indywidualną opiekę zdrowotną i starzenia się społeczeństwa. INNOLABS wybierze ponad 100 innowacyjnych pomysłów na projekty w celu akceleracji oraz dalszego rozwoju w zakresie wsparcia finansowego oraz usług innowacyjnych.

 • - Czas trwania: 2.5 roku, począwszy od stycznia 2017
 • - Wsparcie dla ponad 100 pomysłów firm, rozwijanie ich oraz wspieranie finansowe oraz merytoryczne w zakresie dalszego rozwoju
 • - prawie 5 milionów euro dofinansowania otrzymanego z KE w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020 na rzecz badań naukowych i innowacji.
 • - Konsorcjum projektu składające się z 8 partnerów z całej Europy:
  • Norway Health Tech (Norwegia) – Koordynator projektu
  • BIOTECYL - Cluster de Salud de Castilla y Leon (Hiszpania)
  • Berlin Partner for Business and Technology (Niemcy)
  • EUROB CREATIVE (Hiszpania)
  • Technological Cluster Campania Bioscience (Włochy)
  • Health Clusternet (Wielka Brytania)
  • CAP DIGITAL (Francja)
  • Klaster INTERIZON (Polska)

aCIRET "Klaster Praktyk Zawodowych dla Inżynierów Przyszłości"

Trwający

Celem projektu jest zapewnienie nowej struktury współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomie akademickim a instytucjami przemysłowymi działającymi w sektorze mechaniki i mechatroniki, z aktywnym włączeniem władz lokalnych, strukturę w której wszyscy uczestnicy będą mogli spotkać się w celu wymiany wiedzy, kompetencji i doświadczenia, aby stworzyć programy nauczania dostosowane do potrzeb przemysłu i zapewnić wykwalifikowanych mentorów akademickich i pracujących w przedsiębiorstwach. Projekt jest skierowany na naukę opartą na praktyce ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zawodowych, w celu włączenia wszystkich uczestników w promowanie i wprowadzenie edukacji akademickiej opartej na praktyce, aby zniwelować różnice pomiędzy środowiskami akademickimi a przemysłowymi, poprawić jakość edukacji akademickiej pod kątem dostosowania jej do potrzeb rynku pracy i kształcenia nowej generacji inżynierów gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, którzy będą w stanie sprostać wymaganiom Przemysłu 4.0 i podnieść stopień doskonałości przemysłowej. Ostatecznym celem jest wprowadzenie edukacji wyższej w formule WBL na kierunkach Mechatronika i Mechanika;

Ponadto, projekt ma na celu opracowanie programu nauczania mechatroniki dopasowanego do potrzeb lokalnego przemysłu działającego w sektorze mechatroniki, aby zniwelować dysharmonię umiejętności i wykształcić inżynierów gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, ułatwiając im dostęp do regionalnego rynku pracy co w przyszłości przełoży się na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw, propagowanie ich rozwoju oraz rozwoju regionalnego; Dodatkowo, celem projektu jest stworzenie skutecznej struktury kooperacyjnej, w ramach której możliwa będzie wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń, co przełoży się na zwiększenie kompetencji nauczycieli akademickich i personelu szkolącego i lepszą organizację i prowadzenie praktyk zawodowych.

Bezpośrednie grupy docelowe:

 • • Studenci ostatnich semestrów na kierunku Mechatronika (studia inżynierskie);
 • • Przedsiębiorstwa działające w sektorze mechaniki i mechatroniki;
 • • Nauczyciele akademiccy;
 • • Personel szkolący.

Pośrednie grupy docelowe:

 • • Organizacje zrzeszające pracodawców;
 • • Organizacje zrzeszające pracowników;
 • • Władze lokalne/regionalne;
 • • Instytucje oferujące kształcenie zawodowe;
 • • Ośrodki decyzyjne.

Koordynator projektu: Uniwersytet Techniczny w Gabrovie, BG

Pełnoprawni Partnerzy: FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, AT; Politechnika Gdańska, PL;Mechatronica SC, BG; Fundacja Edukacyjna Centrum Doskonalenia, PL; Urząd Miejski Gabrovo, BG.

Partnerzy Powiązani: Izba Handlowo-Przemysłowa, Gabrovo, BG; LC PODKREPA, BG, Biuro Karier PG, PL, Dział Projektów PG, PL

Finansowanie: Program Erasmus+

ACCUS Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems

Zakończony

ACCUS aims to provide an integration and coordination platform for urban systems in order to optimize their combined performance, thus achieving more flexible, more efficient, safer and more robust integrated urban systems and managing their emergent behaviors. ACCUS is focused on the integration of urban systems such as intelligent transport systems, city light systems and energy management systems. Rather than developing solutions for specific applications and scenarios, ACCUS will develop a theoretical framework (e.g. semantic interoperability concepts) and a practical framework (e.g. methodology, reference architecture) to design new applications within converged scenarios. The challenge of ACCUS is to provide short-term R&D results with commercial impact within a 3 to 5 years’ range by pushing innovative solutions into the market based on new ICT and new ideas and supporting the development of new applications, by proposing open-platform and increased interoperability to the research and industrial community, in order to overcome the present technical barriers hindering these goals. ACCUS is actively aiming at end user and stakeholder’s involvement. ACCUS will provide, from its Gdansk Use Case a strong impact in line with the new Smart Cities concepts under evolution, thus reinforcing the EU industrial competitiveness in this area.

This project is co-funded by the ARTEMIS Joint Undertaking

DEWI Dependable Embedded Wireless Infrastructure

Zakończony

Projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 64 partnerów z 13 krajów UE. Wartość całego projektu to ponad 45 mln EUR, przy czym budżet polskiego konsorcjum (WiComm - Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, Vemco, SpaceForest i SiGarden) to 2,6 mln EUR. Projekt DEWI dotyczy zastosowania inteligentnych bezprzewodowych systemów wbudowanych w 4 obszarach tematycznych: przemysł lotniczy/kosmiczny, przemysł produkcji (samochodów), inteligentne budynki oraz kolej. Polscy partnerzy skoncentrują się na pierwszych trzech obszarach.

Finansowanie: Program Artemis

ICT INNOVA

Zakończony

„ICT INNOVA – Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT” to projekt realizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Celem głównym projektu jest rozwój Pomorskiego Klastra ICT, który został wybrany klastrem kluczowym Województwa Pomorskiego.

Cel projektu zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez wytworzenie „miękkiej infrastruktury”, a więc opracowanie metodologii i wytworzenie mechanizmów w zakresie obszarów działalności klastra, animacje działań podmiotów klastra, zapewnienie wsparcia merytorycznego, dostarczenie wiedzy na temat światowych trendów w technologii ICT, promocje klastra, w tym nawiązanie współpracy zarówno krajowej jak i międzynarodowej, zwiększenie liczby proinnowacyjnych działań podmiotów klastra, w tym w szczególności projektów zawierających komponent B+R&I, zacieśnienie współpracy w ramach potrójnej helisy (sfera nauki, przemysłu i administracji) w Regionie.

Nr projektu WND-RPPM.01.05.02-00-004/10

Umowa o dofinansowanie została podpisana 07 lutego 2010 r.

Wartość projektu wynosi 1 333 100,00 PLN