Organizacja i struktura Klastra

Pomorski Klaster ICT funkcjonuje jako partnerstwo – wzajemne prawa i obowiązki reguluje „Umowa partnerstwa w ramach pomorskiego klastra ICT” zawarta w Gdańsku 29 października 2009 roku. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na zachowanie dużego stopnia elastyczności, a otwarta i transparentna formuła organizacyjna klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu dodatkowych działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników klastra.  Klaster ma charakter otwarty – nowe podmioty podpisują tzw. akt przystąpienia, na podstawie którego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Rady Klastra, stają się one Uczestnikiem Klastra.

Klaster, jako wspólne przedsięwzięcie, posiada władze w postaci Zgromadzenia Członków w którego skład wchodzą przedstawiciele uczestników klastra. Zgromadzenie zatwierdza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania klastra, a także podejmuje decyzje w najważniejszych kwestiach dotyczących klastra.  Zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze uchwał, w obecności co  najmniej połowy aktualnej liczby uczestników klastra większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał, każdy z uczestników klastra ma, co do zasady, jeden głos z zastrzeżeniem, że poszczególne grupy przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie, duże i podmioty inne) mają łącznie po 20% głosów. Wprowadzenie podziału na grupy ma za zadanie zachować równowagę przy głosowaniu i chroni klaster przed przewagą liczebną jakiejkolwiek z ww. grup.

Pracami Klastra kieruje Rada Klastra, złożona z osób wybranych przez Zgromadzenie Członków. Rada Klastra jest organem stanowiącym i kontrolnym w wymiarze strategicznym, dotyczącym projektów związanych z funkcjonowaniem Klastra jako całości. Do zadań Rady należy m.in. określanie strategicznych kierunków działania Klastra, nadzór nad realizacją zadań zawartych w strategii, opiniowanie projektów za zgodność ze strategią klastra, przyjmowanie nowych członków. W celu usprawnienia prac Rady Klastra powołano 5 sekcji – obszarów działania Klastra: Badania i Rozwój, Kapitał Ludzki, Infrastruktura, Projekty oraz Promocja i Współpraca. Koordynatorami tych sekcji są Członkowie Rady Klastra, którzy na bieżąco monitorują realizację strategii Klastra w każdym z obszarów oraz inicjują działania. Do zadań Rady Klastra należy także powoływanie Grup Zadaniowych składających się z Uczestników Klastra, zajmujących się realizacją działań w obszarach szczególnego zainteresowania. Powyższe organy funkcjonują na rzecz Klastra jako platformy współpracy, usprawniając działanie i komunikowanie się firm zgromadzonych w strukturach klastra, nie posiadają pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań, są jedynie reprezentantami interesów wszystkich przedsiębiorstw.

Ze względu na wysoki stopień złożoności przewidywanego rozwoju  uczestnicy klastra zdecydowali się powołać Administratora Klastra, posiadającego nie tylko kompetencje, ale też silną pozycję i neutralność niezbędną dla sprawnego organizowania działań inicjatywy. W pierwszym okresie funkcjonowania inicjatywy rolę Administratora powierzono Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Główną rolą Administratora Klastra jest zapewnienie płaszczyzny organizacyjnej Klastra (m.in. prowadzenie Biura Klastra) oraz realizacja zadań wyznaczonych do realizacji przez Radę Klastra lub Zgromadzenia Członków  (poprzez uchwały). W celu usprawnienia prac Administrator Klastra powołuje Animatora Klastra będącego sprawnie działającym managerem inicjującym działania i koordynującym wszystkie aspekty działania Klastra.

Rys. Schemat organizacyjny struktury Pomorskiego Klastra ICT