Inteligentne Specjalizacje

Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji ma na celu wskazanie obszarów o dużym potencjale, specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii, pracach badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach przyczyniających się do rozwoju gospodarczego województwa, jak również wpływającego na jego konkurencyjność w skali krajowej i międzynarodowej. Wymóg określenia dla każdego regionu listy takich specjalizacji wynika z wytycznych Komisji Europejskiej na nową perspektywę finansową 2014-2020.

W wyniku konkursu ogłoszonego 14.05.2014 r. Samorząd Województwa Pomorskiego wybrał cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP). Jedną z nich jest Specjalizacja „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” opracowana w ramach Pomorskiego Klastra ICT Interizon. Porozumienie na rzecz ISP zostało zawarte w dniu 28.01.2016 r.

Technologie interaktywne

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA „TECHNOLOGIE INTERAKTYWNE W ŚRODOWISKU NASYCONYM INFORMACYJNIE” (ISP2)

Projekty wpisujące się w Inteligentną Specjalizację Pomorza, koordynowaną przez Klaster Interizon, będą miały szansę na skorzystanie z preferencji w dostępie do środków unijnych na poziomie regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o budżecie 1,8 mld euro, a także krajowym (np. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), czy europejskim (Horyzont 2020).

Zakres przedmiotowy Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, zdefiniowano w szczególności przez pryzmat kluczowych segmentów rynku, które leżą w obszarze zainteresowania podmiotów prowadzących działalność związaną z przedmiotem specjalizacji oraz problemów, w szczególności technologicznych, koniecznych do rozwiązania w związku z wprowadzaniem na te rynki nowych bądź udoskonalonych produktów lub usług. Zakres ten jest następujący:

Interfejs człowiek-maszyna

Multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, w tym:

Systemy wbudowane

Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, w tym:

Przesył danych

Przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, w tym:

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynieria kosmiczna i satelitarna, w tym:

Priorytetowe kierunki badawcze ISP2

Rada ISP2

25.03.2016 r. Komitet Sterujący Partnerstwa ISP2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” powołał Radę ISP2 w składzie:

Przedsięwzięcia horyzontalne partnerstwa ISP2

Przedsięwzięcia horyzontalne rozumiane są jako projekty lub grupy projektów, które oprócz ogólnych warunków i kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach określonych źródeł finansowania, spełniają następujące warunki dodatkowe:

Lista opracowanych i zgłoszonych Przedsięwzięć horyzontalnych ISP2:

Dołącz do nas

Jak przystąpić do porozumienia ISP2?

O przystąpieniu nowych podmiotów do Porozumienia na rzecz ISP2 decyduje Rada ISP2 w drodze uchwały. Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres biuro@interizon.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji Interizon, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Olivia Business Centre, Olivia Six, 13 piętro.

Szczegółowy opis jak przystąpić do Klastra Interizon znajduje się w dziale Uczestnicy.

Kontakt

Fundacja Interizon
Al. Grunwaldzka 472
Budynek Olivia Six, 13 piętro
biuro@interizon.pl